កម្មវិធីសិក្សាដែលផ្ដល់ជូន

សាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពេញ បានបង្កើតនូវកាលវិភាគសិក្សាមួយដែលធានាអោយបាននូវការរិកចម្រើនសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស។

ដំណាក់កាលនៃការសិក្សានៅ សាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពេញ

Curriculum
Curriculum

The UK Early Years Foundation Stage (EYFS)

The UK Early Years Foundation Stage (EYFS) curriculum fosters learning and development through giving each unique child the opportunities to interact in positive relationships and enabling environments. The first theme of the UK EYFS has educators understand that every child is a unique child, who is constantly learning and can be resilient, capable, confident and self-assured. Teachers will take time to understand and observe each child’s development and learning, assess progress, and plan for next steps. Next, children learn to be strong and independent through positive relationships. Positive relationships are fostered by teachers who are sensitive and responsive to the child’s needs, feelings and interests; supporting the child’s own efforts and independence. The last theme in the UK EYFS curriculum is enabling environments. Children learn and develop well in enabling environments, in which their experiences respond to their individual needs and there is a strong partnership between practitioners and parents and carers.

Curriculum

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សាអន្តរជាតិ (IPC)

ជាកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលជួយអោយសិស្សានុសិស្សអាចចាប់យកនូវគោលការណ៍សិក្សាមួយច្បាស់លាស់សម្រាប់គ្រប់មុខវិជ្ជា ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួន និងគោលគំនិតបែបអន្តរជាតិ។ សព្វថ្ងៃ IPC ត្រូវបានកំពុងប្រើប្រាស់ទាំងស្តង់ដារថ្នាក់ជាតិ និងជាសកលសម្រាប់សាលាជាង 1800 និង 90 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពី IPC សូមចូលទៅកាន់ : https://fieldworkeducation.com/curriculums/primary-years

Curriculum

Singapore Mathematics (Primary)

The Singapore Mathematics model is well-known internationally and has been adapted for use in at least 25 countries, including the USA and Britain. It is a very successful teaching approach which focuses on problem-solving and heuristics. Children are taught the 3 step learning process whereby they move from the concrete to pictorial and abstract. Students engage in hands-on authentic learning experience whereby they actually feel and see the objects. This will then be followed by drawing pictorial representations of mathematical concepts, before proceeding to solving mathematical problems in an abstract way. The focus is on teaching students problem-solving capabilities, as well as practical and critical thinking skills that will help them solve problems in the real world.

Curriculum

Cambridge Secondary Curriculum

The Cambridge Secondary Curriculum is used in over 155 schools in over 50 countries worldwide. Cambridge Secondary Curriculum is jointly developed by the London-based Fieldwork Education and front-line educators from more than 100 international schools around the world, including the UK, the US and Australia. It is an international course in the true sense.
The Cambridge Secondary Curriculum is a concepts based curriculum design that provides theme-based units featuring learning goals that outline the knowledge, skills and understanding needed across all subjects as well as developing personal dispositions to help students become more internationally minded. The Cambridge Secondary Curriculum promotes learner traits recognised as essential for future success. The full range of units cover adaptability, balance, belief, celebration, challenge, collaboration, communication, community, competition, consequences, courage, creativity, curiosity, development, discovery, entrepreneurship, identity, interpretation, justice, leadership, reflection, relationship, renewal, resilience, resolution, respect, responsibility, risk, structures and tradition.

Curriculum

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)

The Cambridge IGCSE is the world’s most popular international qualification. IGCSEs is a preparation for the Cambridge International A-Levels, and usually take two years to complete. Assessment ranges from written to oral tests, as well as practical exams and coursework. Students get to choose from a range of different subjects. The final results are assessed using internationally-recognised A* to G grades. The exam papers are all marked centrally in the UK.
The Cambridge IGCSEs give you the freedom to choose a course of study that is right for you. Your chosen subjects should fit with your career goals or plans for further education.

Curriculum

Cambridge International A-levels (Advanced Level)

The Cambridge International A-Level (Advanced Level) is a subject-based qualification conferred as part of the General Certificate of Education, as well as a High school completion qualification offered by established examination boards in the United Kingdom, with more than 55 subject choices available to choose from. Considered the 'Gold Standard' qualification. Obtaining an A-Level is generally required for university entrance, with universities granting offers based on grades achieved.
Cambridge International A-Levels generally take two years to complete. Students normally take 3-4 A-Levels in their first year, and most cut back to 3 in their second year. This is because university offers are normally based on 3 A-Levels. Unlike other level 3 qualifications such as the International Baccalaureate, A-Levels have no specific subject requirements, so students have the opportunity to combine any subjects they wish to take. However, students normally pick their courses based on the degree they wish to pursue at university: most degrees require specific A-Levels for entry.

តើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីសាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពេញដែរឬទេ?

សូមផ្តល់ឈ្មោះ និងព័ត៌មានអំពីអ្នកខាងក្រោមនេះ ពួកយើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នក។

Must be a valid phone number.

សូមអរគុណសម្រាប់ការសាកសួរ