Application process | Invictus school in Cambodia (Khmer)

បែបបទនៃការដាក់ពាក្យចូលរៀន

៤ ដំណាក់កាលងាយៗ ដើម្បីចុះឈ្មោះបុត្រធីតាលោកអ្នកចូលរៀននៅសាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពេញ

ដំណាក់កាលទី ១ - ចុះឈ្មោះទុកមុនសម្រាប់កន្លែងរបស់លោកអ្នក*

 • ដាក់ឯកសារចូលរៀនរបស់សាលាអន្តរជាតិ Invictus ​ដើម្បីត្រៀមចុះឈ្មោះភ្លាមៗ
 • ចំណាំ៖ លោកអ្នកនឹងត្រូវចំណាយពេលពី ១០ ទៅ ១៥ នាទីក្នុងការបំពេញបែបបទ ដែលផ្គួបជាមួយនូវរូបថតរបស់កូនលោកអ្នក និងសំបុត្រកំណើតសញ្ជាតិខ្មែរ (កូពី) ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់កូនលោកអ្នក ព្រមជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់មាតាបិតា ដូច្នេះសូមរៀបចំ និងយកឯកសារទាំងនេះមកជាមួយ។

ខាងក្រោមគឺជាឯកសារភ្ជាប់ដែលតម្រូវឲ្យលោកអ្នកយកមកជាមួយនៅពេលបំពេញបែបបទដាក់ពាក្យចូលរៀន

ឯកសារចម្លងនៃសំបុត្រកំណើតរបស់សិស្ស (ប្រសិនបើមាន)
ឯកសារចម្លងនៃលិខិតឆ្លងដែនរបស់សិស្ស (ប្រសិនបើមាន)
ឯកសារចម្លងនៃលិខិតឆ្លងដែនរបស់មាតាបិតាសិស្ស (ប្រសិនបើមាន)
ឯកសារចម្លងនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ឌជាតិរបស់មាតាបិតាសិស្ស (ប្រសិនបើមាន)
ឯកសារបញ្ជាក់ការសិក្សាចុងក្រោយបង្អស់របស់សិស្ស (ឆ្នាំនេះ ឬមិនលើសពី 2ឆ្នាំ)*
កាលវិភាគសិក្សារបស់សិស្ស ប្រសិនបើសិនរៀននៅផ្ទះ* (ប្រសិនបើមាន)
ឯកសារផ្សេងៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាភាសា ឬលិខិតបញ្ជាក់ពីការធ្វើតេស្តរបស់សិស្សពីមុនមក* (ប្រសិនបើមាន)
បញ្ជាក់៖ រាល់ឯកសារតម្រូវខាងលើ ត្រូវតែជាភាសាអង់គ្លេស។ ឯកសារដែលមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសត្រូវតម្រូវអោយមានការបកប្រែ។
 • បន្ទាប់ពីការដាក់ឯកសារចូលរៀន លោកអ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់
 • ប្រសិនបើអ្នកចង់ណាត់ជួបជាមួយយើង ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចសាលា សូមចុចទីនេះ
 • ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរបន្ថែម សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកកាន់ admissions@invictus.edu.kh

Step Two: Admission Assessment

រាល់ការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពេញ​ ត្រូវតម្រូវអោយឆ្លងកាត់នូវការសាកសួរព័ត៌មាន និងធ្វើតេស្តទៅលើសិស្សដោយផ្ទាល់។ ការសាកសួរព័ត៌មាន និងធ្វើ តេស្តទៅលើសិស្សត្រូវធ្វើឡើងលក្ខណៈជាក្រុមតូចមួយ ដើម្បីធានាអោយបានថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងចុះសម្រុងជាមួយគ្នានៅពេលសិក្សា។ ពួកយើងត្រូវធានាអោយបានថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់អាចទទួលយកបាននូវការបង្រៀនពីសំណាក់គ្រូដែលមានបទពិសោធន៍របស់ពួកយើង ដោយនឹងមិនតម្រូវអោយសិស្សមានការសិក្សាបន្ថែមទៅលើមុខវិជ្ជាណាមួយឡើយ ដែលនេះជាអ្វីដែលសាលារបស់យើងបានត្រៀមរួចជាស្រេច។

 • លោកអ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបសម្រាបសាកសួរព័ត៌មាន និងធ្វើតេស្តទៅលើសិស្សរយៈពេល ៦ខែមុនថ្ងៃចូលរៀន។ រាល់ការធ្វើតេស្តមានតំលៃ ១០០ ដុល្លារអាមេរិច ដោយធ្វើការទូទាត់តាមរយៈសាច់ប្រាក់ ឬមូលប្បទានប័ត។ការធ្វើតេស្តត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់គណិតវិទ្យា និងភាសាអង់គ្លេស ស្របទៅតាមអាយុរបស់សិស្ស ដោយមិនតម្រូវអោយមានការសិក្សា ឬអនុវត្តទុកជាមុន។

ដំណាក់កាលទី៣ ៖ កុងត្រានៃការចុះឈ្មោះចូលរៀន

នៅពេលដែលសិស្សត្រូវបានទទួលពាក្យចូលរៀននៅសាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពេញលោកអ្នកនឹងទទួលបានសំបុត្របញ្ជាក់ពីយើងខ្ញុំ។

Oបន្ទាប់ពីលិខិតទទួលពាក្យចូលរៀនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាសាលានឹងផ្ដល់នូវកុងត្រា និងវិក័យប័ត្រទៅលើកពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀន។សិស្សអាចចូលសិក្សាបានបន្ទាប់ពីកុងត្រាត្រូវបានចុះហត្ថលេខា ជាមួយនឹងការបង់ថ្លៃសិក្សា។

ដំណាក់កាលទី៤ ៖ ឯកសារតម្រូវបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូលរៀន

ខាងក្រោមជាឯកសារដែលត្រូវផ្ដល់អោយសាលាបន្ទាប់ពីចូលរៀន

 • ឯកសារកូពីនៃកុងត្រា
 • ទម្រង់បែបបទពិនិត្យសុខភាពរបស់សាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពេញ (ដែលតម្រូវអោយមានការពិនិត្យពីវេជ្ជបណ្ឌិត)
 • កំណត់ត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់សិស្ស
 • លិខិតបញ្ជាក់សុខភាព
 • លិខិតព្រមព្រៀងពីការលើកថ្ងៃនៃការទទួលវិញ្ញាប័នប័ត្រ
*យើងមិនធ្វើការធានាទាំងស្រុងថា រាល់ពាក្យចូលរៀនទាំងអស់ នឹងត្រូវទទួលដោយសាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពេញឡើយ។ យើងមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដើម្បីកំណត់បានថា តើសិស្សអាចនឹងចូលរៀនបាន ឬលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលនឹងត្រូវទាមទារបន្ថែម។លក្ខខណ្ឌទាមទារដូចបានរៀបរាប់ជូនខាងលើ។ សូមបញ្ជាក់ថាការទទួលពាក្យចូលរៀនគឺត្រូវបានឆ្លងកាត់ការសម្រេចចិត្តរបស់ សាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពេញ។

តើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីសាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពេញដែរឬទេ?

សូមផ្តល់ឈ្មោះ និងព័ត៌មានអំពីអ្នកខាងក្រោមនេះ ពួកយើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នក។

Must be a valid phone number.

សូមអរគុណសម្រាប់ការសាកសួរ