លក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះ

ពួកយើងចង់អោយការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់បុត្រធីតាលោកអ្នកមានភាពងាយស្រួលតាមដែលអាចធ្វើបាន។ យើងមានសេចក្ដីរីករាយនឹងជួយសម្រួលដល់លោកអ្នកដើម្បីអោយមានការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឺមត្រូវសម្រាប់ការអប់រំរបស់កូនលោកអ្នក។

ព័ត៌មានខាងក្រោមគឺជាតម្រូវការទូទៅសម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀន។ ដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ សូមពិនិត្យខាងក្រោមនូវតម្រូវការ និងលក្ខខណ្ឌទាមទាររបស់ សាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពេញ។

លក្ខខណ្ឌទាមទារក្នុងការចុះឈ្មោះ*

 • អាចនិយាយទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសបាន
 • អាយុយ៉ាងតិចពី 4-5 ឆ្នាំ
 • ត្រូវជាប់ការធ្វើតេស្ត ដែលបានដាក់ដោយសាលាយើងខ្ញុំ ឬផ្ដល់ឲ្យយើងនូវរបាយការណ៍សិក្សាណាមួយដែលអាចទទួលយកបាន
 • ផ្ដល់អោយពួកយើងនូវឯកសារដែលតម្រូវ

អាយុចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា សីហា ២០២០ ដល់ កក្កដា ២០២១

 • Reception - អាយុ 4 ទៅ 5 ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 4 ឆ្នាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចន្លោះពី 01 កញ្ញា 2015 ដល់ 31 សីហា 2016

 • អាចនិយាយទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសបាន
 • អាយុយ៉ាងតិចពី 5-6 ឆ្នាំ
 • ត្រូវជាប់ការធ្វើតេស្ត ដែលបានដាក់ដោយសាលាយើងខ្ញុំ ឬផ្ដល់ឲ្យយើងនូវរបាយការណ៍សិក្សាណាមួយដែលអាចទទួលយកបាន
 • ផ្ដល់អោយពួកយើងនូវឯកសារដែលតម្រូវ

អាយុចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា សីហា ២០២០ ដល់ កក្កដា ២០២១

 • ថ្នាក់ទី​ 1 - អាយុ 5 ទៅ 6 ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 5 ឆ្នាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចន្លោះពី 01 កញ្ញា 2014 ដល់ 31 សីហា 2015

 • អាចនិយាយទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសបាន
 • អាយុយ៉ាងតិចពី 6-7 ឆ្នាំ
 • ត្រូវជាប់ការធ្វើតេស្ត ដែលបានដាក់ដោយសាលាយើងខ្ញុំ ឬផ្ដល់ឲ្យយើងនូវរបាយការណ៍សិក្សាណាមួយដែលអាចទទួលយកបាន
 • ផ្ដល់អោយពួកយើងនូវឯកសារដែលតម្រូវ

អាយុចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា សីហា ២០២០ ដល់ កក្កដា ២០២១

 • ថ្នាក់ទី​ 2 - អាយុ 6 ទៅ 7 ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 6 ឆ្នាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចន្លោះពី 01 កញ្ញា 2013 ដល់ 31 សីហា 2014

 • អាចនិយាយទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសបាន
 • អាយុយ៉ាងតិចពី 7-8 ឆ្នាំ
 • ត្រូវជាប់ការធ្វើតេស្ត ដែលបានដាក់ដោយសាលាយើងខ្ញុំ ឬផ្ដល់ឲ្យយើងនូវរបាយការណ៍សិក្សាណាមួយដែលអាចទទួលយកបាន
 • ផ្ដល់អោយពួកយើងនូវឯកសារដែលតម្រូវ

អាយុចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា សីហា ២០២០ ដល់ កក្កដា ២០២១

 • ថ្នាក់ទី​ 3 - អាយុ 7 ទៅ 8 ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 7 ឆ្នាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចន្លោះពី 01 កញ្ញា 2012 ដល់ 31 សីហា 2013

 • អាចនិយាយទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសបាន
 • អាយុយ៉ាងតិចពី 8-9 ឆ្នាំ
 • ត្រូវជាប់ការធ្វើតេស្ត ដែលបានដាក់ដោយសាលាយើងខ្ញុំ ឬផ្ដល់ឲ្យយើងនូវរបាយការណ៍សិក្សាណាមួយដែលអាចទទួលយកបាន
 • ផ្ដល់អោយពួកយើងនូវឯកសារដែលតម្រូវ

អាយុចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា សីហា ២០២០ ដល់ កក្កដា ២០២១

 • ថ្នាក់ទី​ 4 - អាយុ 8 ទៅ 9 ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 8 ឆ្នាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចន្លោះពី 01 កញ្ញា 2011 ដល់ 31 សីហា 2012

 • អាចនិយាយទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសបាន
 • អាយុយ៉ាងតិចពី 9-10 ឆ្នាំ
 • ត្រូវជាប់ការធ្វើតេស្ត ដែលបានដាក់ដោយសាលាយើងខ្ញុំ ឬផ្ដល់ឲ្យយើងនូវរបាយការណ៍សិក្សាណាមួយដែលអាចទទួលយកបាន
 • ផ្ដល់អោយពួកយើងនូវឯកសារដែលតម្រូវ

អាយុចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា សីហា ២០២០ ដល់ កក្កដា ២០២១

 • ថ្នាក់ទី​ 5 - អាយុ 9 ទៅ 10 ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 9 ឆ្នាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចន្លោះពី 01 កញ្ញា 2010 ដល់ 31 សីហា 2011

 • អាចនិយាយទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសបាន
 • អាយុយ៉ាងតិចពី 10-11 ឆ្នាំ
 • ត្រូវជាប់ការធ្វើតេស្ត ដែលបានដាក់ដោយសាលាយើងខ្ញុំ ឬផ្ដល់ឲ្យយើងនូវរបាយការណ៍សិក្សាណាមួយដែលអាចទទួលយកបាន
 • ផ្ដល់អោយពួកយើងនូវឯកសារដែលតម្រូវ

អាយុចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា សីហា ២០២០ ដល់ កក្កដា ២០២១

 • ថ្នាក់ទី​ 6 - អាយុ 10 ទៅ 11 ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 10 ឆ្នាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចន្លោះពី 01 កញ្ញា 2009 ដល់ 31 សីហា 2010

 • ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញ
 • អាយុយ៉ាងតិច ១១ ទៅ ១២ឆ្នាំ
 • ប្រលងជាប់តេស្តមុនចូលរៀន និង/ឬ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់លទ្ធផលសិក្សាពីឆ្នាំមុន
 • ភ្ជាប់ជាមួយឯកសារចាំបាច់ដែលបានបញ្ជាក់ជូន

អាយុចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា សីហា ២០២០ ដល់ កក្កដា ២០២១

 • ថ្នាក់ទី៧ អាយុ ១១ឆ្នាំ ទៅ ១២ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១១ឆ្នាំ
 • មានឆ្នាំកំណើតចន្លោះ ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩

 • ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញ
 • អាយុយ៉ាងតិច ១២ ទៅ ១៣ឆ្នាំ
 • ប្រលងជាប់តេស្តមុនចូលរៀន និង/ឬ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់លទ្ធផលសិក្សាពីឆ្នាំមុន
 • ភ្ជាប់ជាមួយឯកសារចាំបាច់ដែលបានបញ្ជាក់ជូន

អាយុចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា សីហា ២០២០ ដល់ កក្កដា ២០២១

 • ថ្នាក់ទី៨ អាយុ ១២ឆ្នាំ ទៅ ១៣ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១២ឆ្នាំ
 • មានឆ្នាំកំណើតចន្លោះ ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨

 • ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញ
 • អាយុយ៉ាងតិច ១៣ ទៅ ១៤ឆ្នាំ
 • ប្រលងជាប់តេស្តមុនចូលរៀន និង/ឬ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់លទ្ធផលសិក្សាពីឆ្នាំមុន
 • ភ្ជាប់ជាមួយឯកសារចាំបាច់ដែលបានបញ្ជាក់ជូន

អាយុចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា សីហា ២០២០ ដល់ កក្កដា ២០២១

 • ថ្នាក់ទី៩ អាយុ ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៤ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៣ឆ្នាំ
 • មានឆ្នាំកំណើតចន្លោះ ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៦ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៧

 • ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញ
 • អាយុយ៉ាងតិច ១៤ ទៅ ១៥ឆ្នាំ
 • ប្រលងជាប់តេស្តមុនចូលរៀន និង/ឬ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់លទ្ធផលសិក្សាពីឆ្នាំមុន
 • ភ្ជាប់ជាមួយឯកសារចាំបាច់ដែលបានបញ្ជាក់ជូន

អាយុចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា សីហា ២០២០ ដល់ កក្កដា ២០២១

 • ថ្នាក់ទី១០ អាយុ ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៤ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៤ឆ្នាំ
 • មានឆ្នាំកំណើតចន្លោះ ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៥ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៦

 • ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញ
 • អាយុយ៉ាងតិច ១៦ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
 • ប្រលងជាប់តេស្តមុនចូលរៀន និង/ឬ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់លទ្ធផលសិក្សាពីឆ្នាំមុន
 • ភ្ជាប់ជាមួយឯកសារចាំបាច់ដែលបានបញ្ជាក់ជូន

អាយុចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា សីហា ២០២០ ដល់ កក្កដា ២០២១

 • ថ្នាក់ទី១២ អាយុ ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៦ឆ្នាំ
 • មានឆ្នាំកំណើតចន្លោះ ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៣ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៤


ថ្លៃសិក្សា

តម្លៃសិក្សា ៥០០០ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយអាចបង់ជ ៣តំណាក់កាល ពិសេសសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០ - ២០២១ តែប៉ុណ្ណោះ

សូមសិស្សានុសិស្សទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា ថ្លៃសិក្សានឹងអាចមានការប្រែប្រួល ដូច្នេះសាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពេញ នឹងជម្រាបជូនដំណឹងយ៉ាងហោចណាស់ 14 ថ្ងៃមុន។

តើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីសាលាអន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពេញដែរឬទេ?

សូមផ្តល់ឈ្មោះ និងព័ត៌មានអំពីអ្នកខាងក្រោមនេះ ពួកយើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នក។

Must be a valid phone number.

សូមអរគុណសម្រាប់ការសាកសួរ